Co to jest platforma e-PUAP?

Platforma ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej dzięki której skorzystasz z e-usług czyli załatwisz sprawy urzędowe przez internet

 

Jak korzystać z e-usług?

Korzystaj z e-usług i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet:

1. Wejdź na stronę ePUAP lub stronę BIP www.bip.czernikowo.pl
2. Wybierz sprawę urzędową i wypełnij formularz przez internet medical marijuana doctors near me
3. Podpisz się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wyślij formularz essay help

Korzystaj z ePUAP i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet!

zalatwiaj_duzy

Urząd Gminy

Czernikowo

Czernikowo

 bip: www.bip.czernikowo.pl
urząd: www.czernikowo.pl
e-mail: info@czernikowo.pl

 

Za pomocą profilu zaufanego możesz skorzystać z dostępnych e-usług Urzędu Gminy Czernikowo na ePUAP:

 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Informacja w sprawie podatku leśnego
 5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 6. Informacja w sprawie podatku rolnego
 7. Nadanie numeru porządkowego budynku
 8. Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
 9. Podział nieruchomości
 10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 11. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 12. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 13. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 14. Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
 15. Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 16. Usunięcie wyrobów zawierających azbest
 17. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 18. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 19. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
 20. Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
 21. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 22. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 23. Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 24. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 25. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
 26. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

epuap_baner_jasny

UG_Czernikowo

UE_Stopka